Cookie beleid Jong Male V.V.

De website van Jong Male V.V. is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Medisch

Medisch

Clubdokter sportarts Steve Devlieger

Onze clubdokter heeft zijn praktijk als huisarts/sportarts in Huisartsenpraktijk De Malehoek, Vijversdreef 7A, 8310 Sint-Kruis (050 36 31 36) https://www.huisartsendemalehoek.be/

Hier zijn dan ook alle spelers welkom voor hun medische vragen en problemen.

Iedere dinsdag- en donderdagvoormiddag werkt hij in het sportmedisch centrum Mensana te Sijsele (inspanningstesten, sportletsels)
en is hij te bereiken op tel 050 72 83 90. De rest van de week is hij bereikbaar in Sint-Kruis.


Te volgen procedure bij een sportongeval

 1. Vraag aan uw afgevaardigde of trainer een formulier "Aangifte van ongeval" , of  download het formulier via deze link  en print het recto verso uit.
 2. Ga zo spoedig mogelijk naar een dokter van uw keuze of spoedgevallendienst.
  Onze clubdokter is sportdokter Dr Steve Devlieger, Vijversdreef 7A, 8310 St-Kruis, Tel. 050 36 31 36  https://www.huisartsendemalehoek.be/
 3. Laat het formulier kant "Medisch getuigschrift" invullen door de dokter. Indien nodig, vraag de dokter om het aantal kiné behandelingen in te vullen.
  Let op: de verzekering van de K.B.V.B. betaalt enkel het aantal kiné behandelingen terug welke aangevraagd werden.
 4. Vul zelf alle mogelijke gegevens in op het formulier kant "Aangifte van ongeval" (vb naam, ziekenfonds, aansluitingsnummer, beroep, werkgever, enz .... )
 5. Dien de aangifte in binnen de 10 dagen na datum van het ongeval.
  Dit kan bij secretaris Annemie Steveninck, Vlamingdam 4 te 8000 Brugge (0474 96 79 14), ofwel bij de uitbater van de kantine.

 


Decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening

1. Essentie

Dit decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening is van toepassing op elke sporter, op elke begeleider en op elke sportvereniging. Het brengt de huidige regelgeving voor medisch verantwoord sporten op het vlak van dopingbestrijding in overeenstemming met de reglementering van het Wereld Antidoping Agentschap (WADA) en van de UNESCO en bepaalt dat alle sporters, begeleiders en sportverenigingen tot de medisch verantwoorde sportbeoefening dienen bij te dragen. Dat houdt eveneens in dat zij zich inzetten voor de preventie en de bestrijding van het dopinggebruik in de sport, met het oog op de uitbanning daarvan.

2. Samenvatting

Het decreet heeft verschillende uitgangspunten: zorgen voor een vangnet voor alle sporten, zorgen voor een actieve beleidsinbreng van de overheid inzake de NADO-opdrachten (Nationale Antidopingorganisatie), sport onderverdelen in breedtesport en elitesport, zorgen voor blijvende en actieve beleidscontrole inzake tuchtrecht voor breedtesport (behandeling door een onafhankelijk, decretaal ingesteld disciplinair orgaan), zorgen voor een passieve beleidscontrole op het vlak van tuchtrecht voor elitesporters, zorgen voor een geharmoniseerde aanpak en streven naar eenvormigheid in de benadering van breedtesport en elitesport tegen de achtergrond van de WADA-code, invoeren van nieuwe bepalingen inzake dopingpraktijken en tuchtstraffen op basis van de WADA-code en ten slotte overtredingen van antidopingregels door sporters depenaliseren.

Het gaat om een totaal vangnet voor alle sporters. De keuze is gevallen op één decreet voor alle sporters en sporten omdat een opsplitsing in verschillende decreten ongewenst is. Het decreet behandelt twee te onderscheiden thema's, die toch nauw met elkaar verbonden zijn: doping aan de ene kant, en anderzijds medisch verantwoorde sportbeoefening, medische keuring van sportgeschiktheid, paramedische begeleiding van sporters en preventie tegen letsels en overbelasting.

Het decreet geldt voor alle sporters en alle sporten, maar er wordt een onderscheid gemaakt tussen breedtesport en elitesport. Elitesporters zijn een beperkte groep sporters van zowel internationaal als nationaal niveau. De WADA-code is slechts van toepassing op deze beperkte groep van sporters. De breedtesporters vormen een grote groep sporters. Het zijn recreatieve sporters. Deze sportactiviteiten kunnen zowel in competitieverband, in georganiseerd verband, individueel en buiten competitie worden beoefend.

Het onderscheid is vooral van belang voor het dopingtuchtrecht. Breedtesporters worden tuchtrechtelijk behandeld door de Vlaamse Gemeenschap. De WADA-code is van toepassing op de elitesporters. Zij worden tuchtrechtelijk behandeld door de sportvereniging of sportfederatie. De overheid kan het dopingtuchtrecht van elitesporters bijgevolg slechts passief volgen door middel van de erkenning van de door sportorganisaties opgerichte disciplinaire organen.

Voor de breedtesporter sticht het decreet een disciplinaire commissie voor medisch verantwoorde sportbeoefening, naast een disciplinaire raad als hoger beroep. Op deze wijze worden de taken verdeeld tussen de sportfederaties en de overheid.

De sportfederaties worden volledig verantwoordelijk voor de elitesporters. De overheid blijft verantwoordelijk voor de breedtesporters. De Vlaamse Gemeenschap zal niet zelf meer instaan voor de disciplinaire procedures van elitesporters. De sportfederaties moeten een privaatrechtelijke disciplinaire procedure instellen, die door de Vlaamse Gemeenschap erkend zal moeten worden. Het decreet bepaalt niet hoe de sportfederatie de disciplinaire procedure moet organiseren. Wel moet elke sportfederatie in een procedure voorzien.

Ondanks het onderscheid tussen elitesporters en breedtesporters, streeft men naar een geharmoniseerde aanpak van de antidopingregels. Dat is een van de doelstellingen van de WADA-code en de UNESCO-conventie. De geharmoniseerde aanpak komt ook tot uiting in de gezamenlijke benadering van medisch verantwoorde sportbeoefening voor alle sporters, in het uniforme begrippenapparaat gesteund op de bepalingen van de UNESCO-conventie en de WADA-code en in de geharmoniseerde implementatie van de principes en systematiek inzake doping op basis van de UNESCO-conventie en de WADAcode

Als een erkende controlearts redenen heeft om te geloven in het bestaan van dopingpraktijken, kan deze, mits voorafgaande vordering van de procureur des Konings en machtiging van de onderzoeksrechter, binnentreden in de bewoonde lokalen en er alle nuttige vaststellingen doen. De controlearts, eventueel bijgestaan door een erkende controledeskundige, kan de bewoonde lokalen slechts onderzoeken tussen 5 en 21 uur en met bijstand van de federale of lokale politie. De erkende controleartsen en de erkende controledeskundigen kunnen op elk moment bij de uitoefening van hun opdracht de bijstand van de federale of lokale politie vorderen.

Het decreet 27.03.1991 inzake de medisch verantwoorde sportbeoefening wordt opgeheven (zie doc. nr. 17448). De besluiten, genomen ter uitvoering van het decreet, blijven van kracht totdat ze door de regering worden opgeheven.Tegemoetkoming ziekenfonds

Heel wat ziekenfondsen komen tegemoet in de bijdrage die betaald wordt voor het lidgeld van de sportclubs, vakantie- en sportkampen, openluchtklassen. Via onderstaande links kun je nagaan hoeveel de tussenkomst bedraagt en welke de te nemen stappen zijn.

Deze alfabetische gerangschikte informatie is onder voorbehoud en louter informatief:
- Christelijke mutualiteiten: www.cm.be
- Euromut: www.euromut.be onder terugbetalingen/belangrijkste terugbetalingen/vakantie
- Liberale mutualiteit: http://www.liberalemutualiteit.be/ onder sportprikkel
- Onafhankelijk ziekenfonds: www.onafhankelijkziekenfonds.be
- Partena: www.partena-Partners.be onder kampen en meerdaagse activiteiten of lidgeld sportclub
- Socialistische mutualiteit: www.fsmb.be
- Vlaams Neutraal Ziekenfonds: www.vnz.beMedische afwijking kwalificatie van een speler

Op basis van artikel B1009.3 kan een speler die aangesloten is bij een Vlaamse club een medisch attest verkrijgen, waardoor men mogelijk in een lagere leeftijdscategorie mag spelen.

Dit attest geldt voor deelname aan de jeugdcompetities van Voetbal Vlaanderen en KBVB.

Hiervoor dient men de procedure via www.sportkeuring.be te volgen. Enkel een erkende sportkeuringsarts kan een dergelijke afwijking verlenen en de procedure verloopt administratief volledig digitaal. De website brengt je in contact met een erkende sportkeuringsarts in jouw buurt. Maak met deze arts een afspraak voor een consultatie.

Ter verduidelijking volgend stappenplan:

- Stap 1 : Ga naar de website,

- Stap 2 : Vul de geboortedatum en het geslacht in van de speler/speelster die de afwijking vraagt,

- Stap 3 : Onder de rubriek ‘Welke sport wilt u gaan beoefenen’, ga je naar ‘balsporten’ en vervolgens naar ‘voetbal – medische afwijkingen’,

- Stap 4 : Vul de vragenlijst in en verstuur deze digitaal,

- Stap 5 : Contacteer de arts voor een afspraak.

Neem naar het consult bij de sportkeuringsarts zoveel mogelijk recente medische informatie mee (eventuele verslagen van onderzoeken, medische beeldvorming,... ). Na het medisch onderzoek bezorgt de arts een rapport aan Voetbal Vlaanderen en de KBVB. Mits goedkeuring door de arts bezorgt Voetbal Vlaanderen / KBVB het 'attest voor medische afwijking van leeftijdscategorie' digitaal aan de gerechtigde correspondent van jouw club.

Belangrijk! De kinderen actief bij Brusselse clubs dienen de procedure te volgen van de vleugel waarbij de club is aangesloten. ACFF maakt gebruik van een andere procedure.

Tot de voornaamste redenen tot aanvraag van dit attest behoren een groeiachterstand, vertragingen van de maturiteit (significant late puberteit), motorische en psychosociale problemen. Deze maatregel heeft als doel kinderen die hiermee geconfronteerd worden, op een aangepast niveau te laten voetballen. Deze regel geldt zowel voor elite, interprovinciaal, provinciaal als gewestelijk.
Voetbal Vlaanderen en de KBVB benadrukken dat het steeds om een medische afwijking moet gaan. Voetbaltechnische redenen zonder medische achtergrond worden langs deze weg niet weerhouden. Gezien het een attest van medische afwijking betreft, wordt deze afwijking vastgesteld door een arts. Belangrijk! Dit attest moet bij elke wedstrijd die jouw kind speelt in een lagere leeftijdscategorie op vraag kunnen voorgelegd worden aan de scheidsrechter. (Artikel B1421 1.3 van het bondsreglement)

Voor verdere vragen rond de procedure kan je via e-mail terecht op [email protected].

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!